Sociolaboral

O Tribunal da UE prohíbe o descanso semanal en cabina

Por admin
ue2

A prohibición de realizar o descanso en cabina só afecta aos descansos semanais normais de alomenos 45 horas, non aos reducidos. Varios Estados da UE teñen aprobada dita prohibición na súa lexislación interna en desenvolvemento do Rglto. CE 561/2006 sobre tempos de condución e descanso. Como se recordará, tanto Francia como posteriormente Bélxica, estableceron...

Ler máis »

Alemaña tamén prohíbe o descanso semanal en cabina

Por admin
alemania

Esta regulación, aplicable a condutores asalariados e autónomos, súmase ás prohibicións xa aprobadas en Franza e Bélxica. Como se recordará, tanto Franza como posteriormente Bélxica estableceron a finais do ano 2014 unha nova regulación consistente na prohibición de que os condutores profesionais que circulen por ditos Estados da Unión Europea poidan realizar o descanso...

Ler máis »

A ITSS considera válido o tacógrafo para o rexistro da xornada

Por admin
discotachor

A Dirección Xeral da Inspección de Traballo confirma que o uso do tacógrafo sería aceptable e suficiente a efectos de rexistro de xornada diaria de traballo dos condutores asalariados. Ademais, advirte que, a efectos de lexislación laboral, é obrigatorio conservar os rexistros do tacógrafo alomenos 4 anos, de igual xeito que toda a demais...

Ler máis »

Italia só esixe o cumprimento do salario mínimo en cabotaxes

Por admin
europa_italia_r

O pasado mes de xullo aprobouse o Decreto lexislativo nº 136 de 17 de xullo de 2016, que entrou en vigor o pasado 26 de decembro, establecendo a obriga de que os condutores asalariados pertencentes a empresas de transporte de calquera Estado da Unión Europea e que realicen transporte interior (cabotaxe) en territorio italiano,...

Ler máis »

Austria tamén se suma á esixencia do salario mínimo

Por admin
austria

O 1 xaneiro de 2017 entrou en vigor en Austria a denominada “Lei Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz-AVRAG” sobre desprazamento de traballadores, que establece o dereito a un salario mínimo para os traballadores que operen en Austria, sendo de aplicación á actividade que se realice en Austria polos condutores asalariados de empresas de transporte de mercadorías e viaxeiros...

Ler máis »

Novidades do salario mínimo en Francia e Alemaña en 2017

Por admin
alemanfrances_r

A partir de 1 de xaneiro de 2017 ambos países introducirán como novidade no que atinxe as súas respectivas normas que esixen o cumprimento dos seus respectivos salarios mínimos para os condutores que se despracen a estes países, a obrigatoriedade de efectuar as comunicacións de desprazamento dos condutores de xeito telemático. Francia A partir...

Ler máis »

Alemania acorda incrementar o salario mínimo en 2017

Por admin
alemania

Como é ben coñecido polas empresas que realizan transporte internacional de mercadorías por estrada, desde xaneiro de 2015 é obrigatorio para as empresas de transporte que realicen transporte de cabotaxe en Alemania ou transporte internacional con orixe ou destino ese país acreditar que pagan aos seus condutores salarios que alcanzan alomenos o salario mínimo...

Ler máis »

Italia esixirá o salario mínimo desde 26 de decembro

Por admin
europa_italia_r

O Goberno italiano aproba a norma que establece a esixencia do salario mínimo aos condutores profesionais que realicen operacións de transporte en dito país a partir do 26 de decembro, faltando aínda por concretar cuestións relativas ao ámbito de aplicación, condicións salariais e procedemento de control. O pasado mes de xullo aprobouse o Decreto...

Ler máis »

O 1 de xullo entra en vigor a Lei francesa do salario mínimo

Por admin
salariomin_frances_r

O próximo 1 de xullo de 2016 entrará en vigor o «Décret» 2016-418 de 7 de abril que establece as condicións de aplicación das normas de desprazamento dos traballadores para, entre outros, os condutores de camións e autocares, e outro persoal que se desprace por estrada e vía navegable. Esta Lei aplícase aos traballadores...

Ler máis »

A Seg. Social resístese a devolver as cotizacións indebidas

Por admin
cartos

As empresas transportistas (xa sexan autónomos ou sociedades) que realicen transporte con vehículos pesados (máis de 3,5 toneladas de carga útil) e teñan condutores asalariados, poden solicitar á Tesourería Xeral da Seguridade Social o exceso de cotización por continxencias profesionais que se estivo pagando á Seguridade Social nos últimos 4 anos (ata decembro de...

Ler máis »